Ochrona środowiska

REGENERACJA MAS FORMIERSKICH

Regeneracja osnowy mas formierskich polega na oczyszczaniu powierzchni ziaren spoiwa oraz usunięciu produktów oczyszczania ze struktury ziarnowej tej osnowy.

UTYLIZACJA MAS I ODPADÓW SYPKICH

Przedstawiona schematycznie instalacja na poniższym rysunku unieszkodliwia odpady metodą zestalania i stabilizacji.